At home in rental and real-estate management

Algemene Voorwaarden

english

U staat op het punt om uw zoektocht naar een leuke woning extra kracht bij te zetten door een abonnement op onze diensten d.m.v. een inschrijving bij Duinzigt Wonen :

 1. De door u verstrekte gegevens zijn juist en naar beste weten ingevoerd.
 2. De door u verstrekte gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Op het moment dat u interesse toont in een woning zullen uw gegevens worden gebruikt om een voorstel uit te brengen naar de verhuurder en een toewijzing van de woning voor u te bewerkstelligen.
 3. U bent ervan op de hoogte dat Duinzigt Wonen BV bij het zoeken naar geschikte woonruimte, van diverse eigenaren toestemming heeft gekregen om woonruimten te presenteren op de website van Duinzigt zelf. Daarmee is de verhuurder dan ook de opdrachtgever. Met het tekenen van deze Algemene Voorwaarden komt er geen bemiddelingsovereenkomst tussen u en Duinzigt Wonen tot stand. Als er een huurovereenkomst tot stand komt tussen u en de verhuurder hoeft u ons dus ook geen courtage te betalen.
 4. Duinzigt Wonen kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige informatie die op onze website (of gelieerde website(s)) of andere informatiedragers staat (of zal staan).
 5. Voordat u via Duinzigt Wonen een woonruimte kunt huren dienen sowieso de volgende gegevens aangeleverd te worden: origineel identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart, geen rijbewijs), 3 recente bankafschriften stortingen salaris en betalingen huur, verhuurdersverklaring (niet ouder dan 2 maanden), 3 recente loonstroken, werkgeversverklaring (niet ouder dan 2 maanden), bewijs adres vanuit Gemeente, Belastingdienst of MijnOverheid niet ouder dan 2 maanden. In geval u student bent of over een tijdelijke arbeidsovereenkomst beschikt dienen de gegevens (ID, 3 recente bankafschriften salaris, 3 recente loonstroken, bewijs adres) van een garantsteller aangeleverd te worden (welke een vast contract heeft en minimaal €2500,00 netto verdiend). LET OP: De toelatingseisen van iedere verhuurder verschillen dus houdt u hier rekening mee.
 6. De door u verstrekte gegevens kunnen en mogen door Duinzigt Wonen op juistheid en echtheid gecontroleerd worden, tevens kan Duinzigt Wonen BV een credit check doen om te controleren of u in aanraking bent geweest met deurwaarders of incassobureaus.
 7. Voor het proces van het willen huren van een woning via Duinzigt Wonen geeft huurder toestemming voor het opvragen en verwerken van de persoonsgegevens van huurder en eventueel garantsteller op basis van de AVG-grondslagen. De opgevraagde persoonsgegevens zijn nodig voor de uitvoering van een overeenkomst. Duinzigt Wonen verklaart hierbij strikt vertrouwelijk om te gaan met deze persoonsgegevens.
 8. Het nemen van een optie wordt veelal door de opdrachtgevers niet geaccepteerd. Het nemen van een optie kan dan ook enkel indien opdrachtgever (verhuurder) hierin toestemt.
 9. De uiteindelijke toewijzing van een woning ligt altijd bij de verhuurder.
 10. Alle door Duinzigt Wonen gedane aanbiedingen (aan u) van woonruimte, zowel schriftelijk als mondeling, zijn vrijblijvend.
 11. Op de opleveringsdatum van uw eventueel toegewezen woning dienen alle benodigde documenten bij Duinzigt Wonen aanwezig te zijn en dient u de huur en de borg voldaan te hebben. De huurovereenkomst zal worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat op het moment van sleuteloverdracht alle benodigde documenten bij de verhuurder aanwezig zijn en dat u de huur en borg heeft voldaan.
 12. Nadat er een huurovereenkomst tot stand is gekomen tussen u en een verhuurder vervalt uw inschrijving bij Duinzigt Wonen.
 13. LET OP; Bij annulering uwerzijds, 24 uur na schriftelijk bevestiging door ons kantoor, bent u gebonden aan 1 maand huur voor de opleveringsdatum te betalen alsmede de annuleringskosten ad € 250,00 excl. BTW.
 14. Duinzigt Wonen BV kan niet aansprakelijk (direct, noch indirect) gehouden worden voor de juistheid van legitimaties, (arbeids)contracten, loonstroken, e.d. u als woningzoekende moet er jegens Duinzigt Wonen BV voor instaan dat alle aangeleverde documenten juist zijn.
 15. Indien u ZZP-er bent dient u er rekening mee te houden dat u in de regel 3 maanden borg dient te betalen.


Terms and conditions

You are about to strengthen your search for a nice home by registering for our services by means of: a registration at Duinzigt Wonen.

 1. The information you provide is correct and entered to the best of your knowledge.
 2. The information you provide will be treated with strict confidentiality. The moment you show interest in a property, your data will be used to make a proposal to the landlord and to realize an allocation of the property for you. By providing your personal documents, you automatically give Duinzigt Wonen permission to provide them to the landlord in order to come to an agreement with you.
 3. Duinzigt Wonen cannot be held responsible for any information that is (or will be) on our website (or affiliated website(s)) or other information carriers.
 4. To introduce you to the Land Lord, the following information must be provided : Passport or ID-card, document of the City Hall or Taxes company with name & address, last 3 salary slips, bank statement with name & IBAN and the transfers of the last 3 salaries, employer statement. In case you are a student or you have a temporary contract you have to have a guarantor (ID, document of the City Hall or Taxes company with name & address, last 3 salary slips, bank statement with name & IBAN and the transfers of the last 3 salaries). PLEASE NOTE: Please keep in mind that the admission requirements of every landlord differ.
 5. The information you provide can and may be checked by Duinzigt Wonen for correctness and authenticity. Duinzigt Wonen can also do a credit check to check whether you have been in contact with bailiffs or collection agencies.
 6. For the process of wanting to rent a home through Duinzigt Wonen, the tenant gives permission to request and process the personal data of the tenant and any guarantor on the basis of the AVG principles. The requested personal data is necessary for the execution of an agreement. Duinzigt Wonen hereby declares that it will handle this personal data in strict confidence.
 7. The final allocation of a home is always with the landlord.
 8. All offers made by Duinzigt Wonen (to you) of housing, both written and verbal, are without obligation.
 9. On the delivery date of your assigned home, all necessary documents must be present at Duinzigt Wonen and you must have paid the rent and the deposit. The rental agreement will be entered into under the suspensive condition that at the time of key transfer all necessary documents are present at the landlord and that you have paid the rent and deposit.
 10. PAY ATTENTION; In the event of cancellation on your part, 24 hours after written confirmation by our office, you are bound to pay 1 month's rent before the delivery date, as well as the cancellation costs of € 250.00 excl. VAT.
 11. Duinzigt Wonen cannot be held liable (directly or indirectly) for the correctness of identification, (employment) contracts, pay slips, etc. As a home seeker, you must guarantee to Duinzigt Wonen that all documents supplied are correct.
 12. If you are self-employed, you should take into account that as a rule you have to pay 3 months deposit.

I DISAGREE | I AGREE